List Otwarty Do Ministrów Energii oraz Infrastruktury i Budownictwa List Otwarty Do Ministrów Energii oraz Infrastruktury i Budownictwa

 Railway Business Forum, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Fundacja ProKolej i Izba Gospodarcza Transportu Lądowego wystosowały pismo do ministrów Energii oraz Infrastruktury i Budownictwa w związku z zaniepokojeniem wywołanym informacjami o planach sprzedaży przez PKP Energetyka sieci trakcyjnej na bocznicach.

pobierz treść listu

więcej »


Apel do do prezesów PKP S.A. i PKP PLK S.A. Apel do do prezesów PKP S.A. i PKP PLK S.A.

 Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF) wystosowało apel w formie listu otwartego do prezesów PKP S.A. i PKP PLK S.A. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej. Po Nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 roku pojawił się problem z zupełnie nową kategorią budowli i urządzeń – obktieami infrastruktury usługowej. Są to np. stacje kolejowe, terminale, stacje paliw, tory postojowe, punkty zaplecza technicznego itp.

Cały APEL można przeczytać TUTAJ

więcej »


List do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulgi intermodalnej List do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ulgi intermodalnej

  RBF wraz z innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli biznesu kolejowego: IGTL, ZNPK i ProKolej, zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka z prośbą o interwencję w sprawie wycofania się PKP PLK z ulgi intermodalnej w okresie 11-31 grudnia 2016 oraz wprowadzenia nieprecyzyjnych warunków jej obowiązywania w roku 2017.

Pobierz list do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

więcej »


Porozumienie o współpracy między KNRBB i RBF Porozumienie o współpracy między KNRBB i RBF

Podczas II edycji polsko - niemieckiej konferencji, którą Railway Business Forum zorganizowało 19.09.2016r. w przeddzień otwarcia targów Innotrans w Berlinie, w celu dalszego rozwoju współpracy pomiędzy KNRBB (KompetenznetzRail Berlin-Brandenburg GmbH) i RBF, zostało podpisane porozumienie. Umowa dotyczy inicjowania, wspomagania i realizacji kooperacji, przedsięwzięć i projektów w obszarze kolejnictwa i techniki kolejowej pomiędzy Polską a Niemcami a także organizacji wspólnych konferencji, działań itp.

Z ramienia Railway Business Forum dokument podpisał Prezes Zarządu RBF, Pan Adrian Furgalski a w imieniu KNRBB Prezes Klastra, Pani Heike Uhe.

W celu realizacji założeń porozumienia obie strony zobowiązały się do wymiany informacji, uzgadniania kierunków współpracy oraz wzajemnego wsparcia.

 

więcej »


 O problemach bezpieczeństwa kolejowego dyskutowano w Warszawie O problemach bezpieczeństwa kolejowego dyskutowano w Warszawie

 

Ponad 120. uczestników zgromadziło Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2015, będące coroczną platformą wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa na kolei. Wystąpienia prelegentów, w tym także gości zagranicznych, obejmowały zagadnienia związane m.in. ze stanem infrastruktury kolejowej, certyfikacji i jakości produkcji oraz napraw i modernizacji taboru kolejowego, a także regulacji prawnych. Patronem Forum było RBF.

 

 

 

więcej »


  RBF interweniuje w MIR w sprawie próby hamulca RBF interweniuje w MIR w sprawie próby hamulca

Mimo że w nowych pociągach próbę hamulca może przeprowadzić sam maszynista, przewoźnicy wciąż muszą wysyłać do tego dodatkową osobę. Railway Business Forum zaapelowało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o przyjrzenie się przestarzałym przepisom.
Chodzi o procedurę uproszczonej próby hamulca, która musi być wykonywana dość często w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym. Im dłużej trwa ta próba, tym większe są straty czasowe przewoźników, co przekłada się na ekonomię transportu. Obecny przebieg tej próby to efekt archaicznych przepisów.

więcej »


  RBF apeluje o obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej RBF apeluje o obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej

Forum Kolejowe Railway Business Forum wystosowało pismo do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, w którym zawarte jest stanowisko w sprawie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej proponowanych przez PKP PLK.
Jak wiadomo, PKP PLK SA wystąpiły już po raz drugi do prezesa UTK o zatwierdzenie stawek opłat podstawowych i dodatkowych za dostęp do infrastruktury w rozkładzie jazdy 2014/2015. Przewoźnicy kolejowi kwestionowali ten „cennik” ze względu na zastosowany po raz kolejny przez zarządcę wzrost opłat.

więcej »


RBF nawiązuje współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą RBF nawiązuje współpracę z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

4 maja br. w Warszawie RBF i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podpisały list intencyjny, którego celem jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, wspomagania działalności biznesowej członków Izby i Forum Kolejowego RBF na Ukrainie, w tym zwłaszcza działalności inwestycyjnej. Współpraca będzie prowadzona zwłaszcza w obszarze transportu kolejowego, komunikacji miejskiej oraz budowy infrastruktury szynowej.

więcej »


MIR podziela argumenty RBF w sprawie próby hamulca

W odpowiedzi na apel Railway Business Forum o rewizję przestarzałych przepisów dotyczących próby hamulca w składzie pociągu, MIR podzielił argumenty RBF, zapowiadając wysłanie w najbliższym czasie do konsultacji projekt nowego rozporządzenia, w którym zaproponuje uregulowanie przedmiotowej kwestii.
 

więcej »


RBF konsultuje projekty aktów prawnych

W ostatnich dwóch miesiącach RBF, po konsultacjach z członkami Forum, przesłało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) swoje stanowiska i uwagi do szeregu ważnych dla branży projektów aktów prawnych, dotyczących zwłaszcza infrastruktury kolejowej oraz przewoźników w transporcie zbiorowym. Największe zainteresowanie członków RBF wzbudziły konsultacje w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.

więcej »


Przewodniczący RBF interweniuje w sprawie redukcji środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej

 12 sierpnia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2014-2023”. W trakcie spotkania ustalono, że program jest bardzo potrzebny, jednak uczestnicy, którymi byli m.in. przewoźnicy kolejowi i wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych odebrali z niepokojem informacje o możliwej redukcji środków określonych w programie na 38 mld zł.

więcej »


 Konferencja o przyszłości przewozów kolejowych między Polską i Niemcami Konferencja o przyszłości przewozów kolejowych między Polską i Niemcami

 Z dużym zainteresowaniem spotkała się konferencja „Przewozy kolejowe między Polską i Niemcami – osiągnięcia i perspektywy rozwoju“, zorganizowana w przeddzień otwarcia targów INNOTRANS 2014 przez Railway Business Forum (RBF) we współpracy z Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) i Partnerstwem-Odra w Auditorium Friedrichstraße w Berlinie.
Blisko 200 uczestników konferencji mogło zapoznać się z dotychczasowymi dokonaniami w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych między obu krajami oraz planami rozwoju tego segmentu rynku.

więcej »


Organizatorzy Forum Kolejowego RBF wyróżnieni przez ministra gospodarki Organizatorzy Forum Kolejowego RBF wyróżnieni przez ministra gospodarki

 Podczas uroczystego wieczoru poprzedzającego IV Kongres Kolejowy w Łodzi wręczono wyróżnienia ministra gospodarki dla najbardziej innowacyjnych firm z branży kolejowej w minionym 25-leciu. Listy gratulacyjne i okolicznościowe statuetki otrzymało 11 firm, wśród nich Organizatorzy Forum Kolejowego Railway Business Forum, których reprezentowali Henryk Klimkiewicz, Adrian Furgalski i Wojciech Paprocki.

 

więcej »Apel Forum Kolejowego Railway Business Forum w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

Data: 28 lutego 2014 r.

Reagując na wiele sygnałów płynących ze środowiska kolejowego a także po analizie związanej z konsultacjami społecznymi projektu Rozporządzenia MIR w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej Przewodniczący Zarządu RBF zdecydował się na wystosowanie apelu w sprawie nie podwyższania obciążeń dla przewoźników kolejowych z tytułu użytkowania infrastruktury. Jest to niezwykle ważna sprawa, bowiem działania pogarszające warunki prowadzenia działalności przez przewoźników mogą zniweczyć szansę rozwoju rynku przewozów kolejowych, jaka pojawiła się w 2013 roku wskutek zahamowania praktyki corocznego wzrostu stawek opłat podstawowych za dostęp do infrastruktury.
 

więcej »


RBF: W Dokumencie Implementacyjnym brakuje modelu ruchu

Forum Kolejowe Railway Business Forum i Zespół Doradców Gospodarczych TOR przekazały Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju uwagi do Dokumentu Implementacyjnego (DI) do Strategii Rozwoju Transportu (SRT). Uwagi dotyczą przede wszystkim projektów kolejowych. – Nad ich listą ciąży brak rozstrzygnięć strategicznych w obszarze kolei. Przy braku modelu ruchu i debaty nad nim, przy kształtowaniu ostatecznej listy projektów powinny być wzięte pod uwagę opinie i prognozy będące w posiadaniu PKP PLK oraz przewoźników kolejowych – uważają eksperci.

więcej »


Oświadczenie RBF w sprawie połączenia MRR oraz MTBiGM

"Forum Kolejowe – Railway Business Forum przyjmuje z nadzieją utworzenie nowego resortu z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej" - czytamy w oświadczeniu Railway Business Forum.

więcej »


Sprawozdanie z organizacji konkursu „ Człowiek Roku Przyjaciel Kolei” w roku 2013.

5 listopada 2013 roku zostały wręczone podczas Kongresu Kolejowego nagrody dla laureatów Konkursu „ Człowiek Roku – Przyjaciel Kolei”.
Laureaci zostali wyłonieni w drodze głosowania członków Kapituły Konkursowej zgodnie z ustalonym przez organizatorów ( PKP PLK SA oraz RBF) regulaminem.

więcej »


Wspólny front na rzecz lepszej infrastruktury

Forum Kolejowe – Railway Business Forum oraz nowo powołane stowarzyszenie "Inicjatywa dla Infrastruktury" wspólnie zaapelowały o poparcie w dążeniu do realizacji postulatów wypracowanych przez Forum Inwestycyjne działające przy PKP Polskich Liniach Kolejowych – informuje Piotr Faryna, dyrektor biura RBF.

więcej »


RBF: Obniżka stawek dostępu to dobry sygnał dla rynku

Henryk Klimkiewicz, przewodniczący zarządu Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF) w specjalnym oświadczeniu wyraża zadowolenie z zapowiedzi obniżki stawek dostępu do infrastruktury kolejowej o 20% oraz apeluje o utrzymanie tego kierunku polityki transportowej w przyszłości.

więcej »


1 2 3 »
Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.