Forum Kolejowe - Railway Business Forum współpracuje w oparciu o  zawarte umowy z:

 

 

 

Kompetenznetz Rail Berlin - Brandenburg GmbH

Podczas II edycji polsko - niemieckiej konferencji, którą Railway Business Forum zorganizowało 19.09.2016r. w przeddzień otwarcia targów Innotrans w Berlinie, w celu dalszego rozwoju współpracy pomiędzy KNRBB (KompetenznetzRail Berlin-Brandenburg GmbH) i RBF, zostało podpisane porozumienie. Umowa dotyczy inicjowania, wspomagania i realizacji kooperacji, przedsięwzięć i projektów w obszarze kolejnictwa i techniki kolejowej pomiędzy Polską a Niemcami a także organizacji wspólnych konferencji, działań itp.

Pełna treść porozumienia zamieszczona jest poniżej.

 

Porozumienie o współpracy - RBF & KNRBB

 

 Urząd Transportu Kolejowego

Dnia 10 stycznia 2012 w Pałacu Prymasowskim została uroczyście podpisana umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Transportu Kolejowego a Forum Kolejowym Railway Business Forum.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zamierzają ściśle współpracować w zakresie wymiany informacji o sprawach związanych z rynkiem kolejowym, bezpieczeństwem kolejowym, stosunkami pomiędzy zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi a także w ramach upowszechniania wiedzy o uregulowaniach związanych z funkcjonowaniem kolei, i jej interoperacyjnością.

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego w Polsce

Umowa z 15 października 2009 roku mówi o deklaracji współdziałania i koordynacji przedsięwzięć informacyjnych, organizowania cyklicznych spotkań dla określenia spójnego stanowiska w kwestiach dotyczących problemów transportu szynowego oraz wzajemnego informowania o sprawach systemów oceny zgodności, tworzenia i wdrażania TSI i certyfikacji.

Transportowy Dozór Techniczny

Umowa z 8 października 2009 roku przewiduje prowadzenie współpracy pomiędzy TDT i RBF w ramach wspólnych działań promocyjnych i informacyjnych, w szczególności systemów oceny zgodności, przewozu towarów niebezpiecznych , certyfikacji, homologacji itp. Planowane są także wspólnie organizowane konferencje, szkolenia i kursy.

 

« powrót

Wykonanie: Lemon IT
Forum Kolejowe - Railway Business Forum (RBF) jest związkiem prywatnych przedsiębiorstw prowadzących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z transportem kolejowym.